Ciljevi

Ciljevi i zadaci udruženja su:

  1. Rad na omasovljavanju Udruženja u Temerinu i van Temerina, sa ljudima kojima je istinski stalo da budu članovi udruženja Vrbljanaca koji će svojim idejama i akcijama unaprediti rad Udruženja kao celine.
  2. Saradnja sa zavičajnim i drugim udruženjima Srba u R.Srbiji i R.Srpskoj radi razmene iskustava u radu i eventualno zajedničkih akcija na ostavrivanju zajedničkih ciljeva.
  3. Povezivanje sa ljudima iz zavičaja na radu u inostranstvu, a radi uspostavljanja saradnje i uzajamne pomoći.
  4. Iznalaženjem mogućnosti za održavanje bliskih veza sa zavičajem radi negovanja naših običaja i očuvanja zavičajnog identiteta kao celine, s tim u vezi trebalo bi organizovati više poseta zavičaju, sa što većim brojem članova Udruženja, koji bi u našem kraju osim posete rodbini, uzeli učešća u druženju sa narodom, kao što je zbor u Vrbljanima ili neko drugo tradicionalno okupljanje.
  5. Evidentiranje članova Udruženja u stanju socijalne potrebe radi pružanja pomoći i međusobne saradnje između članova Udruženja na preavazilaženju životnih teškoća svake vrste.
  6. Pružanje pomoći narodu u zavičaju, iznalaženjem novih mogućnosti da se pomoć obezbedi uz znatno veće angažovanje svakog člana Udruženja ponaosob, koji može da doprinese ostvarivanju ovog cilja.Jedna od mogućnosti koja se pruža svakom članu da pomogne jeste i redovno plaćanje članarine i uplata dobrovoljnog priloga.
  7. Uspostavljanje kontakata sa predstavnicima vlasti i privrede opštine Ključ radi pružanja pomoći oko poslovnog povezivanja našeg zavičaja i privrede Temerina, Republike Srbije i Republike Srpske.
  8. Održavanje raznih predavanja, međusobnih informisanja, zavičajnih sastanaka, drugarskih večeri i prela.